• WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 2024/2025
     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 2024/2025

     •  

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

      Klasa 0

      • ,,Razem z Jezusem”. Podręcznik i ćwiczenia do religii dla sześciolatków. Ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, Dominika Czarnecka, Izabella Czarnecka, Anna Jóźwik, Wyd. WAM

      Klasa I SP

      • ,,Bóg-nasz Ojciec” – podręcznik do religii dla klasy I SP, red. Ks. Władysław Kubik SJ, wyd. WAM

      • ,,Bóg – nasz Ojciec” – ćwiczenia do religii dla klasy I SP, red. Ks. Władysław Kubik SJ, wyd. WAM

      Klasa II SP

      • ,,Jezus-nasz Zbawiciel” - podręcznik do klasy II, red. Ks. Władysław Kubik SJ, wyd. WAM

      • ,,Jezus-nasz Zbawiciel” – ćwiczenia do religii dla klasy II, red. Ks. Władysław Kubik SJ, wyd. WAM

      Klasa III SP

      • ,,Jezu czekamy na Ciebie” – podręcznik do religii dla klasy III, red. Ks. Władysław Kubik SJ, Aleksandra Bałoniak, Kamilla Frejusz, Mateusz Janyga wyd. WAM

      • ,,Jezu czekamy na Ciebie” – zeszyt ćwiczeń do religii klasa III, red. Ks. Władysław Kubik SJ , Joanna Staniś-Rzepka, Katarzyna Wawrzyniak, wyd. WAM

      Klasa IV SP

      • ,,Wędrujemy z Jezusem” – podręcznik do religii klasa IV, red. Ks. Władysław Kubik SJ, Aleksandra Bałoniak, Kamilla Frejusz wyd. WAM

      • ,,Wędrujemy z Jezusem”- ćwiczenia do religii dla klasy IV, ks. Władysław Kubik SJ, Joanna Staniś-Rzepka, Katarzyna Wawrzyniak

      Klasa V SP

      • ,,Szukam Cię” – podręcznik do religii dla klasy V, red. Ks. Władysław Kubik SJ, wyd. WAM

      • Ćwiczenia do religii dla klasy V, Pelplin, ks. Jan Doppke (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

      Klasa VI SP

      • ,,Jestem Twoim Zbawicielem” – podręcznik do religii dla klasy VI, red. Ks. Władysław Kubik, wyd. WAM

      • Ćwiczenia do religii dla klasy VI, ks. Jan Doppke, Pelplin (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

      Klasa VII SP

      • ,,Prowadzę Cię” – podręcznik do religii dla klasy VII wyd. WAM, Maria Chlebowska, Teresa Czarnecka, Anna Duka, Magdalena Hutyra, Małgorzata Juda-Mieloch, Władysław Kubik SJ

      • Ćwiczenia do religii dla klasy VII, ks. Jan Doppke, Pelplin (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

      Klasa VIII SP

      UWAGA NOWY PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA!!!


       

     • Sprawozdanie z realizacji projektu: Opalenie - Centrum Zielonej Energii

     • Opalenie- Centrum Zielonej Energii  Nr umowy: WFOŚ/D/II-1/5713/2023/PRWEE1

       

      O projekcie

      Wnioskodawcą zadania jest Zespół Szkół w Opaleniu za pośrednictwem Gminy Gniew

      Szkoła ta jest placówką w której organizowane są na bieżąco prelekcje, imprezy, uroczystości i akcje  związane z edukacją ekologiczną. Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska od wielu lat wpisują się w proces dydaktyczny naszej szkoły. Na bieżąco śledzimy innowacyjne rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz efektywności elektrycznej. Szkoła współpracuje ze instytucjami, stowarzyszeniami propagującymi ochronę środowiska. Wspólnie z Gminą Gniew realizujemy zadania dotyczące  oszczędności między innymi: poboru energii w formie wymiany oświetlenia oraz zainstalowania na budynkach naszych obiektów paneli fotowoltaicznych.  Szkoła była pierwszą w gminie Gniew i jedną z pierwszych w powiecie tczewskim wyposażoną w ekologiczną kotłownie zasilaną pelletem drzewnym,  a od bieżącego roku jedna z naszych placówek posiada własną instalację fotowoltaiczną. 

      Realizacja zadania będzie się odbywać w Zespole Szkół w Opaleniu. Odbiorcami zadania będą uczniowie szkół z terenu gminy Gniew oraz lokalna społeczność. Jesteśmy również otwarci na wymianę doświadczeń i udostępnianie pracowni uczniom z innych szkół spoza gminy. Pośrednimi odbiorcami projektu będą rodziny uczniów, mieszkańcy gminy Gniew, odbiorcy materiałów w mediach.

      Głównym celem utworzenia ekoPracowni w naszej placówce jest  kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania emisjom, wykształcenia nawyku oszczędnego gospodarowania mediami. Mimo coraz większej powszechności odnawialnych źródeł energii jest to temat dość odległy dla młodzieży szkolnej zwłaszcza w małych miejscowościach. Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania.  Nauka w nowoczesnych ekoPracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko, rozwoju pasji i być może obrania drogi zawodowej w branży, która obecnie zyskuje coraz większe znaczenie na rynku pracy i jest jedną kluczowych wskazywanych w najbliższych latach dla rozwoju gospodarki na Pomorzu.

       Poprzez zamontowanie w  naszej placówce instalacji fotowoltaicznych zwiększyło się zainteresowanie uczniów tematyką oraz zasadą działania wyżej wymienionych urządzeń . Dostrzegają oni potrzebę wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej w obecnych czasach. Możliwość otwarcia pracowni pozwoli na przybliżenie tematu oraz zorganizowania warsztatów z pomocami dydaktycznymi z tego zakresu, a dzięki temu poznanie technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Działanie jest komplementarne z już realizowanymi na terenie gminy Gniew warsztatami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew i EkoCentrum Heliantus  dotyczącymi odnawialnych źródeł energii i ograniczania niskiej emisji, oraz podejmowanymi przez samorząd działaniami zmierzającymi do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W gminie Gniew na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rozwija się sektor produkcji energii odnawialnej zwłaszcza na potrzeby indywidualne, jak również w małych farmach fotowoltaicznych i jest to gałąź gospodarki, która z pewnością zyskiwać będzie na znaczeniu. Działanie jest również komplementarne z polityką energetyczną i ekologiczna państwa w zakresie rozwijania sektora zielonej energii oraz stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych.

      W Zespole Szkół znajduje się pomieszczenie, które chcemy wykorzystać na powstanie pracowni warsztatowej, w której mogłyby odbywać się zajęcia związane z odnawialnymi źródłami energii, warsztaty edukacyjne, spotkania z prelegentami oraz  lekcje z przyrody, chemii, fizyki powiązane z tematem energii i jej źródeł. Docelowo chcielibyśmy aby pracownia pełniła rolę energetycznego centrum, do którego zapraszać będziemy uczniów z całej gminy na atrakcyjne w formie i treści zajęcia. Możliwość korzystania z nowoczesnego i dedykowanego wyposażenia niewątpliwie uatrakcyjnia takie zajęcia i sprawia że są lepiej odbierane i zapamiętywane przez ich uczestników.

      Niezbędnym warunkiem do powstania pracowni jest zakup odpowiednich stanowisk pracy dla uczniów tj. stoły warsztatowe z nadstawką, taborety obrotowe, meble do przechowywania pomocy dydaktycznych ponieważ pomieszczenie jest obecnie całkowicie pozbawione wyposażenia. W ramach przygotowania do realizacji zadania jego adaptacją i remontem  zajmą się pracownicy szkoły.  Nowo utworzoną pracownię należy wyposażyć również w  sprzęt multimedialny, tablicę interaktywną, tablety z oprogramowaniem oraz w niezbędne plansze i akcesoria.

      Powierzchnia pomieszczenia wynosi około 50 m2, na takim metrażu jest  możliwość ustawienia sześciu stanowisk przy których w  zajęciach będzie mogło uczestniczyć  18 uczniów podczas jednych zajęć.

      Opis celów przedsięwzięcia

      Założeniem wychowawczym programu jest nabycie przez ucznia takich postaw i działań w codziennym życiu, które pozwolą na wychowanie i wykształcenie człowieka odpowiedzialnego za zasoby przyrody. Ideą programu jest również uświadomienie uczniom, iż niektóre z zasobów przyrody są wyczerpywane i nieodnawialne. Natomiast zaspokajanie potrzeb ludzi, odbywające się z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego naszej planety, stwarza dla niej poważne zagrożenia. Młodzi ludzie coraz częściej interesują się korzyściami wynikającymi z odnawialnych źródeł energii, ale wiedza którą czerpią przede wszystkim z Internetu jest niewystarczająca. Nic tak skutecznie nie zaciekawia jak praktyczne doświadczenie. W pracowni chcemy połączyć wiedzę z jej wykorzystaniem przy budowie modeli różnych źródeł energii odnawialnej. Kolejnym z elementów jest możliwość spotkania z praktykami w tym zakresie. Planujemy cykl spotkań z operatorami siłowi wiatrowych i farm fotowoltaicznych, odwiedziny tych miejsc i możliwość praktycznego zweryfikowania nabytej wiedzy. Uczestnictwo w organizowanych w ramach i po zakończeniu zajęciach ma wzbudzić w uczniach ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy. Korzystając z zasobów pracowni rozważamy również możliwość organizacji takich zajęć dla dorosłych mieszańców, którzy np. zainteresowania są fotowoltaiką, ale maja wątpliwości co do jej efektywności i bezpieczeństwa. Równolegle chcielibyśmy lokalnie  propagować za pomocą materiałów video i artykułów prasowych oraz na stronach www. informacje na temat OZE- ich rodzajów, wad i zalet , a także konieczności zmian w produkcji i dystrybucji energii jaka czaka nasz kraj w nadchodzącym czasie.

      Planowane działania

      Integralną częścią zadania jest wypełnienie pracowni wiedzą którą chcemy przekazywać podczas warsztatów edukacyjnych oraz spotkań z ekspertami z różnych dziedzin energetyki odnawialnej.

      Ponadto planujemy szereg zajęć poza pracownią tak by zdobytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

      • Chcemy zorganizować cykl wycieczek do zlokalizowanych na terenie gminy Gniew: Małej Elektrowni Wodnej w Brodach Pomorskich, farmy fotowoltaicznej w Jaźwiskach oraz farmy wiatrowej w Piasecznie/Tymawie. Podczas takich wyjazdów operatorzy poszczególnych instalacji opowiedzieli i pokazaliby uczniom jak funkcjonują poznane na zajęciach urządzenia działające na skalę przemysłową. Byłaby to też możliwość skonfrontowania zdobytej wiedzy z praktyką i poznania zarówno technicznej jak i ekonomicznej strony funkcjonowania OZE na krajowym rynku.
      • Kolejnym zadaniem jakie planujemy jest zorganizowanie gminnego konkursu wiedzy o OZE skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Ideą konkursu jest propagowanie wiedzy o OZE oraz samokształcenia i poszerzania zainteresowań wśród dzieci. Konkurs planujemy przygotować dla 2 grup wiekowych. Dla dzieci objętych edukacja wczesno szkolną  będzie to konkurs plastyczny natomiast dzieci i młodzież zmierzą się w konkursie wiedzy.
      • Elementem edukacyjnym projektu będzie nagranie krótkich spotów promocyjnych, które przygotują uczniowie z naszej placówki. Ich emisja w Gniewskiej TV oraz na platformach internetowych pozwoli przybliżyć tematykę OZE szerszemu gronu odbiorców. Dodatkowo wspólnie z uczniami chcemy przygotować cykl artykułów do lokalnej prasy na temat działań pracowni oraz tematyki OZE.
      • Aby zachęcić nauczycieli z gminnych placówek do podjęcia tematyki związanej z OZE w ramach ich zajęć dydaktycznych chcemy zorganizować szkolenie dla nauczycieli połączone z prezentacją nowej pracowni i możliwością organizacji zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
      • Podsumowaniem projektu będzie szkolny festyn/piknik, na którym chcemy zaprezentować efekty projektu, podzielić się wrażeniami oraz zaprezentować rodzicom uczniów naszej szkoły wiedze i osiągnięcia ich pociech. Będzie to również okazja do promowania OZE wśród dorosłych mieszkańców gminy Gniew.
      • W związku z tematyką realizowanego zadania konieczność zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych jest niezbędna, ponieważ w szkole nie posiadamy pracowni w której mogłyby odbywać się warsztaty z tematyki odnawialnych źródeł energii .Niezbędnym warunkiem do powstania takiej pracowni jest zakup m.in.:
       • - stół warsztatowy z nadstawką dla ucznia, wym. 100x60 cm, cena: 1 299,90 brutto – 6 szt.
       • - taboret obrotowy z podnóżkiem, reg. wysokość 43,7x56,5 cm, cena: 459,90  – 18 szt.
       • - szafa z półkami 100,2x60x203- 1 szt. – cena: 2 499,90 – 1 szt.
       • - zestaw plansz – ekologia- cena: 331, 90 – 1 szt.
       • - naklejka Las-3,5x2,5 –cena: 1499,90- 1 szt.
       • - plansza dydaktyczna – Odnawialne źródła energii- cena: 49,90 – 1 szt.
       • - LaboLab – Energia- Moduł energia to działa- cena: 5 490,00 – 1 szt.
       • -Model konwersji słonecznej- cena: 104,93 – 6 szt.
       • - Pomiary energii- Wiatrak- cena: 1 099, 90- 6 szt.
       • - Energetyka wiatrowa – Zestaw-cena: 299,90 – 6 szt.
       • - Klocki Gigo – Energia słoneczna- cena: 199,90- 6 szt.
       • - Klocki Gigo- Energia wody- cena: 299,90 -6 szt.
       • - Klocki Gigo- Energia wiatru- cena: 259,90- 6 szt.
       • - Solarny konik polny- cena: 45,90 – 6 szt.
       • - Monitor interaktywny Avtek TS 7 Mate 65 – cena 5 400,00 – 1 szt
       • - Notebook Asus P1512CEA-EJ1051XS – cena: 2 424,26 – 1 szt
       • - Tablet Lenovo Tab M10 – cena: 683,65 – 7 szt.
      • Przedmiotem zakupu jest wyposażenie ekoPracowni służącej prowadzeniu zajęć przedmiotowych oraz zajęć poza lekcyjnych realizowanych  w Zespole Szkół w Opaleniu. Wyposażenie spowoduje powstanie szeregu korzyści, wśród których można wyróżnić poprawę warunków nauczania, możliwość pogłębienia swojej wiedzy, co może w przyszłości doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów kontynuowaniem nauki na uczelniach z zakresu OZE, a to z kolei przełoży się na zwiększenie ich szans na rynku pracy. Wyposażenie uwzględnia wymagania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych). W stosunku do osób niepełnosprawnych pracownia będzie realizować metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów.

       

      Sprawozdanie z realizacji

      Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku utworzona została nowa w pełni wyposażona pracownia szkolna. Przed uroczystym otwarciem zakupiono sprzęt komputerowy, tablice interaktywną, meble oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych. Uroczyste otwarcie nowo powstałej pracowni odbyło się w  piątek, 6 października, był to wielki dzień dla Zespołu Szkół w Opaleniu. W związku z zakończonymi innowacjami szkoła zyskała nowe, ekologiczne oblicze. Tego dnia uroczyście oddano do użytku nową zrealizowaną przez spółkę Veolia Północ bezemisyjną instalację centralnego ogrzewania opartą o odnawialne źródła energii  oraz otwarto nowoczesną EkoPracownię.

       

      Od tego momentu w pracowni odbywały się warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół oraz szkół z terenu Gminy Gniew.  W II turach warsztatów jesienią i wiosną,  udział wzięli uczniowie z placówek:

      1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

      2. Szkoła Podstawowa im. Bł. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie

      3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie

      4. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Tymawie

      Przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych o tematyce m.in.: Konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii, Zasad funkcjonowania różnego rodzaju elektrowni i ich wpływu na środowisko, Wpływu i skutków korzystania z paliw kopalnych na klimat itp..

      W grudniu 2023 przeprowadzone zostało szkolenie dla nauczycieli w celu wdrożenia do prowadzenia zajęć z uczniami.

      W ramach zadania zorganizowany został konkurs wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii w którym wzięli udział zaproszeni uczniowie ze szkół z terenu Gminy Gniew  na zakończenie którego odbył się festyn promujący projekt. Podczas festynu uczniowie uczestniczyli w krótkich pokazach oraz  warsztatach  w pracowni oraz obejrzeli przygotowany przez uczniów ZS Opalenie filmik reklamujący działania realizowane w projekcie i promujący odnawialne źródła energii, skorzystali także z pakietu edukacyjnego ze scenariuszami zajęć. Podczas festynu dla uczestników i zaproszonych gości przygotowano poczęstunek.

      Przez cały okres zadania w Internecie na stronie szkolnej i gminnej, w lokalnej gazecie publikowane były artykuły ukazujące działania pracowni

      EFEKT EKOLOGICZNY

      W zorganizowanych wydarzeniach, warsztatach, szkoleniach i uroczystościach wzięło udział około 1000 osób. W wyniku uczestnictwa w działaniach projektowych u beneficjentów projektu wzrósł poziom wiedzy temat OZE oraz wpływu działalności człowieka na  zmiany klimatu. Odbiorcami pośrednimi działań projektowych były rodziny beneficjentów oraz osoby które o projekcie dowiedziały się z internetu i lokalnych mediów.

      - szkolenie dla nauczycieli - liczba odbiorców 38,

      - 40 godz. warsztaty dla uczniów ZS Opalenie i  innych placówek z terenu gminy - liczba odbiorców 530,

      - szt.1 festyn promujący projekt liczba odbiorców 480,

      - szt.1 konkurs liczba odbiorców liczba odbiorców

      - 3 wycieczki do lokalnych instalacji OZE -120 osób

      EFEKT RZECZOWY

      • Utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu – szt. 1
      • Wyposażenie pracowni:
       • (ławki szt.8, taborety szt.18, fotel obrotowy szt.1, szafa szt.2, biurko nauczycielskie szt.1, uchwyt ścienny do monitora szt.1,
       • notebooki z oprogramowaniem szt.7, tablica interaktywna szt.1, kamera termowizyjna szt. 1, miernik elektryczny szt.7,
       • Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją o odnawialnych źródłach energii: model konwersji energii słonecznej szt.6, energia wiatrowa szt.6, słonecznej szt.6 i wodnej szt.6, klocki Gigo energia wiatrowa szt.6, klocki Gigo  energia wodna 6, klocki Gigo energia słoneczna szt.6, LaboLab- energia szt.1, pokazowy panel fotowoltaiczny szt.1, zestaw do energii odnawialnej szt.1, solarny konik polny szt.1,
       •  plansze dydaktyczne -Odnawialne Źródła Energii szt.1, Ekologia i Ochrona Przyrody szt.1, Las – naklejka szt.1
       •  rollup promocyjny, ulotki.

      Całkowita wartość projektu 86700,00zł w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku 75000,00zł.

    • Do zobaczenia!
     • Do zobaczenia!

     •  

      Wszystkim naszym wychowankom i Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

      Z tej okazji życzymy też bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu w mury szkoły.

    • Wyjazdy w ramach realizacji zadania pn. “Opalenie - Centrum Zielonej Energii”
     • Wyjazdy w ramach realizacji zadania pn. “Opalenie - Centrum Zielonej Energii”

     •  

      W minionym czasie uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu uczestniczyli pod opieką Pana Łukasza Ogonowskiego w wyjazdach do farm fotowoltaicznych (elektrownie słoneczne). 

      Są to  większe instalacje fotowoltaiczne położone na gruncie w naszej gminie. Takie elektrownie fotowoltaiczne wytwarzają zieloną energię w dzień i stanowią ważny czynnik transformacji energetycznej. 

      Uczestnicy wyjazdów odwiedzili też elektrownie wiatrowe. Tam uczniowie wysłuchali zasady działania  turbiny wiatrowej i mogli z bliska zobaczyć jej konstrukcję. Turbina wiatrowa jest wyposażona w łopatki (wiatraki), które ustawia się w kierunku wiatru. Wiatr naciska na te łopatki, co sprawia, że one obracają się wokół osi turbiny. Obracające się łopatki przenoszą energię kinetyczną wiatru na wirnik turbiny. Wirnik to część turbiny, która skupia energię wiatru w jednym punkcie. 

       

      Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia.

       

     • Domowi detektywi kończą swoją pracę

     • Przez kilka minionych tygodni klasa 4a i 4b realizowała PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW "Jaś i Małgosia na tropie". To program profilaktyczny, który ma na celu opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami. To program, który wpływa na wzrost wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

      Nasi czwartoklasiści wykonali szereg różnorodnych działań związanych z tematem profilaktyki alkoholowej. W dowód uznania za włożoną pracę otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w programie.

      Dziękujemy uczniom oraz rodzicom za zaangażowanie i aktywną pracę.

      Fotogaleria: https://www.facebook.com/zespol.szkol.w.opaleniu/

       

      Ewa Gajewska, Aneta Dąbrowska

     • Projekt-Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych

     •  

      W ramach grantu Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach prowadziłam zajęcia pozalekcyjne języka ojczystego dla uczniów z kl.IVc i Vb SP Pieniążkowo.

      W tym semestrze (zajęcia będą też kontynuowane od nowego roku szkolnego) uczniowie projektowali plakaty zachęcające do czytania w czasach nieczytania.

      Plakaty miały być reklamą książek z dzieciństwa, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

      Poniżej galeria efektów pracy uczniów.

      Dorota Jakubowska.

    • Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
     • Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

     •  

      21 czerwca 2024r. - organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego:

       

      OPALENIE

      godz. 8.30 - Msza św. w kościele dla klas 0-VII

      godz. 9.30 - Uroczysty apel na placu szkolnym, potem spotkania z wychowawcami w klasach 

       

      PIENIĄŻKOWO

      godz. 8.30 - Uroczysty apel na placu szkolnym, potem spotkania z wychowawcami w klasach

      godz. 9.30 - Msza św. w kościele

     • KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT LEKTUROWY.

     • Temu, kto lubi książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela

      Władysław Orkan

      Uczniowie kl. IVc, Vb i VIa przez cały rok szkolny 2023/2024 prowadzili zeszyt lekturowy. Po omówionej lekturze opisywali swojego ulubionego bohatera oraz wykonywali ilustrację związaną z treścią lektury. Najładniejsze zeszyty zostały narodzone.

      Oto lista laureatów:

      1.Paula Dąbrowska kl.IVc;

      2.Amelia Mańkowska kl.Vb;

      3.Amelia Wolf kl.Vb;4.

      Agata Nierzwicka kl.VIa;

      5.Maja Kamińska kl.VIa.

      Wszystkim uczniom dziękuję za systematyczne prowadzenie zeszytów lekturowych. Od września zachęcam do dalszej pracy.

      Dorota Jakubowska

     • Dzisiaj ostatni apel Samorządu Szkolnego w tym roku szkolnym

     • Takimi słowami przedstawiciele SU rozpoczęli spotkanie ze szkolną społecznością. A  oto dalsza część pożegnania:

      Od września ktoś inny zajmie nasze miejsce, a może ktoś z nas zostanie ponownie wybrany?

       


       

      Ale zanim się pożegnamy, przypomnimy o kilku fajnych akcjach, które udało nam się zrealizować i miło by było, gdybyście kojarzyli je z nami. Zacznijmy od początku:

      • przeprowadziliśmy akcję "Sprzątania świata",

      • zorganizowaliśmy zbiórkę kasztanów,

      • sprzątaliśmy cmentarze,

      • włączaliśmy się w różne zbiórki pomocowe,

      • zorganizowaliśmy Tydzień tosta i Tydzień pizzy,

      • przeprowadziliśmy akcję „Śniadanie daje moc”,

      • zrobiliśmy andrzejki – dyskotekę wraz z wróżbami i zabawami, a także andrzejkową fotobudkę,

      • zorganizowaliśmy Tydzień życzliwości, czyli tydzień cichego życzliwego przyjaciela,

      • przeprowadziliśmy szkolne mikołajki i świąteczną fotobudkę,

      • zorganizowaliśmy pocztę walentynkową,

      • przywitaliśmy wiosnę i zorganizowaliśmy Dzień Samorządności, podczas którego uczniowie starszych klas prowadzili lekcje,

      • przeprowadziliśmy też II rajd pieszy – „Idzie wiosna – idę ja”,

      • zorganizowaliśmy szkolny kiermasz słodkości, a także kiermasz używanych zabawek, gier i książek,

      • obchodziliśmy Dzień Ziemi, podczas którego sprzątaliśmy Opalenie, jak również sadziliśmy drzewka w Leśnictwie Dębowo,

      • zorganizowaliśmy szkolny Dzień życzliwości, podczas którego szukaliśmy swojej szkolnej pary,

      • zorganizowaliśmy Dzień słodziaka, Dzień pustej sali, Dzień bez plecaka,

      • zorganizowaliśmy Dzień Patrona i przegląd szkolnych talentów – „Mam talent 2024”,

      • podpisaliśmy nasze klasy, żeby było wiadomo gdzie, kto ma lekcje.

       

       

      Nasi opiekunowie organizowali szkolne wycieczki, a także byli opiekunami podczas szkolnych wyjazdów:

      • p. Dorota – podczas trzydniowej wycieczki do Warszawy

      • p. Asia – podczas dwudniowej wycieczki do Torunia

      • p. Ewa – podczas trzydniowej wycieczki do Torunia


       

      Żal się żegnać, ale chcemy Wam przekazać swoją dobrą energię. Niech Wam się chce w przyszłym roku, chcieć.

      Myślcie o nas ciepło!

      Przy okazji chcieliśmy też serdecznie podziękować naszym opiekunom, p. Dorocie, p. Asi i p. Ewie. Dziękujemy, że pozwalałyście nam wymyślać różne akcje, że nie blokowałyście nas, że pomagałyście.

      Dziękujemy też pani dyrektor, że zawsze popierała nasze plany, że zachęcała do działania, że pozwalała realizować nasze pomysły.

      Dziękujemy też Wam i Waszym wychowawcom, że włączaliście się zawsze w nasze działania. Dzięki Wam to wszystko miało sens. Dzięki Wam chciała nam się coś robić.

      Bądźcie mądrzy w wakacje. Pamiętajcie, że mamy wolne od nauki, ale nie od myślenia!


       

      Do zobaczenia gdzieś w Opaleniu, czy w okolicy, a z częścią z nas w przyszłym roku w szkole” - takimi słowami zakończyli apel przedstawiciele samorządu.


       

      My również dziękujemy naszemu Samorządowi za aktywność, energię, chęć działania i pomysłowość. To był dobry rok.

      Opiekunowie SU

      Ewa Gajewska, Dorota Jakubowska i Joanna Hofman

    • Wycieczka do Zagrody Kociewskiej
     • Wycieczka do Zagrody Kociewskiej

     •  

      Dnia 17 czerwca przedszkolne "Promyczki" i "Tygryski" wybrały się na wycieczkę do Zagrody Kociewskiej w Godziszewie.

      Na miejscu na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. statek piracki, retro autka, dmuchańce, tor przeszkód, klocki oraz karmienie zwierzątek.

      Tego dnia wszystkim przedszkolakom dopisywały dobre humory.

      Bawiliśmy się świetnie!

      Wychowawcy Magdalena Rulińska, Justyna Stangel, Agnieszka Skwarlińska

    • Zakończenie projektów edukacyjnych
     • Zakończenie projektów edukacyjnych

     •  

      Klasy 1c i 3b oraz grupa przedszkolna Pszczółki brały w mijającym roku szkolnym udział w dwóch projektach edukacyjnych: "Z kulturą mi do twarzy" i "Z darami natury świat nie jest ponury".

      Meldujemy wykonanie wszystkich potrzebnych do ukończenia zadań i nagrodzenie dzieci dyplomami.

      Malwina Jankowska -Dejna, Agnieszka Pachota

     • Opowiem Wam bajkę…

     • Kilka tygodni temu w klasie 4a i 4b powstały grupy teatralne, które będą się zajmowały robieniem przedstawień kukiełkowych. Pierwsze przedstawienie już za nami – „Bajka o rybaku i rybce”. Młodsi koledzy z kl. I-III oraz z przedszkola mogli zobaczyć efekty naszych wielogodzinnych prób i przygotowań.

      A to wszystko w ramach dodatkowych godzin pozalekcyjnych realizowanych z grantu finansowanego ze środków projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.

       

      Bardzo dziękuję p. Adamowi Milewskiemu, który zrobił dla nas profesjonalną scenę teatrzyku kukiełkowego, dzięki któremu dzieci będą mogły rozwijać swoją pasję i tworzyć kolejne przedstawienia.

       

      Dziękuję również całej grupie za zaangażowanie, energię i wiarę w to, co robimy.

       

      Ewa Gajewska

       

     • DZIEŃ SŁODZIAKA I DZIEŃ PUSTEJ SALI.

     • Dnia 14 czerwca 2024r. w Zespole Szkół w Opaleniu uczniowie obchodzili Dzień słodziaka i Dzień pustej sali.


      Dzień słodziaka odbywał się już drugi raz w ZS Opaleniu. Jak w poprzednim roku, tak i w tym, każda klasa losowała klasę, dla której przygotowała słodką niespodziankę. Na twarzach uczniów gościł uśmiech, bo przecież słodycze są ulubioną przekąską każdego dziecka.

      Tego samego dnia również uczniowie obchodzili Dzień pustej sali. Pod opieką nauczycieli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, a uczniowie mogli poczuć zapach wakacji, cieszyć się pięknym dniem i czerwcowym słońcem.

      To były już ostatnie wydarzenia zaplanowane przez Samorząd Szkolny.

      Fotorelacja z tych wydarzeń: https://www.facebook.com/zespol.szkol.w.opaleniu

      Opiekunowie SU w Opaleniu:Dorota Jakubowska, Ewa Gajewska i Joanna Hofman.

    • Skokiem w wakacje!!!
     • Skokiem w wakacje!!!

     •  

      13 czerwca uczniowie klas 1-3 wspólnie z wychowawcami i opiekunami, wyruszyli na szkolną wycieczkę do Grudziądza.

      W centrum rozrywki „Extreme park” dzieci skakały, biegały, robiły salta w powietrzu i fikołki na bezpiecznych trampolinach oraz w piankowych basenach.

      Ogromną frajdę dzieciom sprawiło karmienie zwierząt młodych alpak i kóz hodowlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się papugarnia, gdzie dzieci mogły oglądać z bliska różnobarwne papugi i poczuć na własnej skórze ostry dzióbek papugi.

      Oczywiście wycieczka nie mogła odbyć się bez wizyty w MC Donaldzie. Najedzeni i pełni wrażeń, zdrowo zmęczeni wróciliśmy do Opalenie.

      Bardzo dziękujemy opiekunom p. R.Nawrockiej, p. B. Graciszewskiej oraz p. W. Czarnowskiej-Rocławskiej za opiekę w czasie wyjazdu.

      Wychowawcy klas 1-3

    • WYJAZD DO ZAGRODY KOCIEWSKIEJ W GODZISZEWIE
     • WYJAZD DO ZAGRODY KOCIEWSKIEJ W GODZISZEWIE

     •  

      10 czerwca grupa Biedronek wybrała się na wycieczkę do Zagrody Kociewskiej w Godziszewie.

      Przedszkolaki nie mogli się doczekać kiedy dotrą do celu. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji: dmuchane poduchy, zwierzątka, mega klocki, retro autka, pyto golf, ścieżka sensoryczna, kopalnia złota.

      Po całym dniu zwiedzania zmęczeni ale i zadowoleni wróciliśmy do Opalenia, gdzie na dzieci czekali rodzice.

      Wychowawca Ewelina Dziadzio