Deklaracja dostępności strony Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Duża ilość zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Część opublikowanych plików (np. PDF, zdjęcia), ze względu na ich charakter, jest skanami oryginalnych dokumentów.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Obsługuje skróty klawiaturowe typowe dla danej przeglądarki internetowej.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-13

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Zander.
E-mail: dyrektor@zsopalenie.pl
Telefon: 58 535 18 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie
Adres: Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
ul. Gdańska16
83-140 Gniew
E-mail: sekretariat@gniew.pl
Telefon: 58 535 22 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu stanowi obiekt architektonicznie częściowo dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Nie ma możliwości dostosowania budynku.

Wejścia do budynku szkoły w Opaleniu prowadzą od:

 • ulicy ks. Ludwika Warneckiego – bez utrudnień architektonicznych, na parter starej części szkoły i z podjazdem prowadzącym na parter nowej części szkoły,
 • ulicy ks. Ludwika Warneckiego – z trzema stopniami, na parter starej części szkoły i z podjazdem prowadzącym na parter nowej części szkoły,
 • od ulicy Sportowej – wejście z podjazdem prowadzące na salę gimnastyczną, do części przeznaczonej dla klas 1-3 oraz na piętro dla klas IV – VIII.
 • od strony boiska piaszczystego - prowadzące na salę gimnastyczną, do części przeznaczonej dla klas 1-3 oraz na piętro dla klas IV – VIII.
 • od strony rekreacyjnej dla uczniów (wejście od ulicy ks. Ludwika Warneckiego) – z podjazdem, prowadzące na salę gimnastyczną, do części przeznaczonej dla klas 1-3 oraz na piętro dla klas IV – VIII,

Pełnią one także funkcję wyjść ewakuacyjnych.

Wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły prowadzą od ulicy ks. Ludwika Warneckiego) – jedno bez utrudnień architektonicznych, drugie z trzema stopniami.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący większość terenu szkoły.

W budynku złożonym ze „starej” oraz „nowej” części, na parterze oraz pierwszym piętrze znajdują się korytarze połączone klatkami schodowymi. Budynek nie posiada wind.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Na zewnątrz budynku oraz częściowo wewnątrz znajdują się podjazdy. Nie prowadza one do sekretariatu ani części administracyjnej. Nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content