Konkurs Recytatorski „Recytujemy online”

Konkurs Recytatorski Online

Regulamin

Konkursu Recytatorskiego

organizowanego przez

Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie

pn. „Recytujemy online”

CELE KONKURSU

1. Popularyzacja literatury pięknej.

2. Dbałość o kulturę żywego słowa.

3. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich.

4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.

5. Rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystyczno-literackiej.

6. Zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji – na słowo pisane.

ZASADY UCZESTNICTWA

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych Gminy Gniew:

kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

kategoria III – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 utwór – wiersz o tematyce dowolnej.

3.Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej.

4.Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:

1) podstawowe informacje o uczestniku (imię i nazwisko, szkoła, klasa),

2) informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych utworów),

3) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę).

5. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem lub przez wiadomość na profilu fb GOK do 15 maja br. (piątek) na adres: biuro@gok.gniew.pl.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

dobór repertuaru,

walory artystyczne prezentowanych tekstów,

interpretacja,

dykcja,

ogólny wyraz artystyczny.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja br., a wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebookowym profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora GOK oraz sponsorów, a nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na facebookowym profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych materiałów i ich promocję w kanałach informacyjnych GOK.

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury
  w Gniewie z siedzibą 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 16/17, tel.507-125-558, e-mail: biuro@gok.gniew.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GOK możliwy jest pod numerem tel. (+48) 605 116 147 lub adresem e-mail: biuro@gok.gniew.pl

 3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych
  z organizowaniem i udziałem w przedmiotowym konkursie.

 4. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia konkursu przez organizatora.

 5. W odniesieniu do danych osobowych uczestnika konkursu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 6. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ramach przetwarzania danych osobowych, rodzicom / opiekunom prawnym uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 8. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

Skip to content